ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა წარმოადგენს კლიენტის ხელშეკრულების ნაწილს (შემდგომში “ხელშეკრულება”), რომელიც მასპინძლობს ან / და ხელმისაწვდომია ინტერნეტში, როგორც საიტის დომენის, ასევე სხვა ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების, რომლებიც შეიძლება დადონ მომხმარებელთან.

საიტის სერვისების გამოყენებით, მომხმარებელი ეთანხმება საიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას (შემდგომში – კონფიდენციალურობის პოლიტიკა) და, თავისი შეხედულებისამებრ და მის ინტერესებში, წერილობით ეთანხმება დამუშავების შემდეგ მეთოდებს. პირადი ინფორმაცია: შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა), მოპოვება, გამოყენება, გადაცემა (განაწილება, დაცვა, წვდომა), ანონიმიზაცია, დაბლოკვა, წაშლა, განადგურება ამ პოლიტიკის მიზნებისათვის, ჩვენი ავტომატიზაციის საშუალებით ან მის გარეშე. ინსტრუმენტები გამოიყენეთ ასეთი ინსტრუმენტები საკუთარ თავზე. კონფიდენციალურობის დებულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელმა / მომხმარებელმა არ უნდა გადასცეს პირადი მონაცემები შესაბამისი ფორმების შევსებით.

კონფიდენციალურობის დებულება ვრცელდება ყველა პირად ინფორმაციაზე, რომელიც საიტმა შეიძლება მიიღოს კლიენტის / მომხმარებლის შესახებ საიტის, პროგრამისა და საიტის პროდუქტის გამოყენებით.

მომხმარებლების შესახებ პირადი ინფორმაციის შეგროვების მიზანი

საიტს შეუძლია გამოიყენოს კლიენტის / მომხმარებლის პირადი მონაცემები შემდეგი მიზნებისთვის:

განსაზღვრეთ საიტზე დარეგისტრირებული მომხმარებელი.
მომხმარებლის საიტის რესურსებზე და საიტის პარტნიორებზე წვდომა.
კლიენტთან ურთიერთობის დამყარება, მათ შორის სატელეფონო ზარები, შეტყობინებების გაგზავნა, საიტის გამოყენების თხოვნები, მომსახურების მიწოდება, მომხმარებლისგან თხოვნებისა და პროგრამების დამუშავება, რეკლამისა და სხვა ინფორმაციის გაგზავნა საიტისა და საიტის სხვა სერვისების შესახებ.
იპოვნეთ მომხმარებელი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად.
მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების სისწორისა და სისრულის დადასტურება.
ჩვენ ვაძლევთ მომხმარებელთა ეფექტურ დახმარებას და ტექნიკურ დახმარებას საიტის გამოყენების პრობლემების შემთხვევაში.
მომხმარებლებისთვის სერვისის განახლების, სპეციალური შეთავაზებების, ფასების ინფორმაციის, გაზეთებისა და სხვა ინფორმაციის მიწოდება საიტის სახელით ან საიტის პარტნიორების სახელით.
სარეკლამო საქმიანობის განხორციელება საიტზე.
უზრუნველყეთ მომხმარებლებისთვის საიტის პარტნიორების საიტებზე ან მომსახურებებზე წვდომა პროდუქტების, განახლებებისა და მომსახურების მისაღებად.

შეგროვებული ინფორმაცია (პირადი ინფორმაცია)

ჩვენ ვაგროვებთ შემდეგ ინფორმაციას:
ტექნიკური ინფორმაცია, რომელიც ავტომატურად აგროვებს საიტის პროგრამულ უზრუნველყოფას ვიზიტის დროს.
თქვენს მიერ მოწოდებული პირადი ინფორმაცია შესაბამისი ფორმის შევსებისას, ან საიტზე მოპოვებული ინფორმაცია სოციალური ფორმის გამოყენებით.
დანარჩენ ინფორმაციას მომხმარებელი გვაწვდის მისი შეხედულებისამებრ.

ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ

საიტის მონახულებისას, საიტის ადმინისტრაცია ავტომატურად იღებს ინფორმაციას სერვერის სტანდარტული ჟურნალებიდან. ეს მოიცავს თქვენი კომპიუტერის IP მისამართს (ან პროქსი სერვერს, თუ ის გამოიყენება ინტერნეტში შესასვლელად), ინტერნეტ სერვისის სახელი, დომენის სახელი, ბრაუზერის ტიპი და ოპერაციული სისტემა, ინფორმაცია საიტის / გვერდის შესახებ სოციალურ ქსელებში. საიტის საიტიდან, თქვენი მონახულებული საიტების გვერდები, ამ ვიზიტების თარიღი და დრო, ქუქი-ფაილები. ეს ინფორმაცია მოცემულია ჩვენს მიერ აგრეგირებული (უპიროვნო) ფორმით საიტის ტრაფიკის გასაანალიზებლად და გამოიყენება მისი გაუმჯობესებისა და განვითარების წინადადებების შესაქმნელად. თქვენს IP მისამართსა და თქვენს პირად ინფორმაციას შორის კავშირი არასდროს გაცხადდება მესამე პირებისთვის, თუ თანხმობა არ არის საჭირო და / ან კანონით არ არის მოთხოვნილი.
ტექნიკური ინფორმაცია საიტზე ვიზიტის შესახებ (ანონიმური) ასევე აგროვებს საიტზე განთავსებულ სტატისტიკას.

უზრუნველყოფს პირად ინფორმაციას

ხელშეკრულების დადების მიზნით მომხმარებელს შეუძლია აგრეთვე მოგვაწოდოს შემდეგი პირადი ინფორმაცია საკუთარი თავის, ორგანიზაციისა და მისი წარმომადგენლების შესახებ, რომელთათვისაც მუშაობს: სახელი, სახელი, სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონის ნომერი, გარდა ამისა, სახელი , კორპორაციის სარეგისტრაციო მონაცემები (კომპანიის კოდი, საგადასახადო ნომერი, სარეგისტრაციო მისამართი და ორგანიზაციის საფოსტო მისამართი, კომპანიის ტელეფონის ნომერი, მიმდინარე ანგარიში, მომსახურე ბანკის სახელი და კორესპონდენტის ანგარიში და ა.შ.). ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება პერსონალურ მონაცემებზე

მხარეების მოვალეობები

მომხმარებელი ვალდებულია:
მომხმარებლის ხელშეკრულების ან ხელშეკრულების დადების საფუძველზე მიაწოდოს ინფორმაცია საიტის გამოსაყენებლად საჭირო პირადი მონაცემების შესახებ.
საიტის მფლობელთან ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში გააგრძელეთ და დაამატეთ პერსონალურ მონაცემებში მითითებული ინფორმაცია, თუ ეს ინფორმაცია შეიცვლება.
ადმინისტრაცია / საიტის წარმომადგენელი / საიტის მფლობელი იღებს ვალდებულებას:
გამოიყენოს მიღებული ინფორმაცია მხოლოდ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისთვის.
უზრუნველყოს ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვა, არ გაამჟღავნოს იგი მომხმარებლის წინასწარი ნებართვის გარეშე და აგრეთვე არ გაიყიდოს, გაცვალოს, გამოქვეყნოს ან გაამჟღავნოს მომხმარებლის მიერ გადაცემული პირადი მონაცემები სხვა შესაძლო გზებით.მომხმარებლის პირადი მონაცემების დროულად შენახვა და / ან უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოებისთვის გადაცემა შესაძლებელია მხოლოდ კანონით დადგენილი წესით.
გაითვალისწინეთ მომხმარებლის პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვის ზომები ბიზნესის წარმოების დროს ამ ტიპის ინფორმაციის დასაცავად გამოყენებული პროცედურის შესაბამისად.
შესაბამის მომხმარებელთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების განადგურება ან დაბლოკვა იმ მომენტიდან, როდესაც მომხმარებელი ან მისი კანონიერი წარმომადგენელი ან პერსონალური მონაცემების სუბიექტების უფლებამოსილი ორგანო იყენებს ან ითხოვს მონაცემებს ან უკანონო ქმედებებს შემოწმების პერიოდში, პირადი მონაცემების არაზუსტი გამჟღავნების შემთხვევაში.

შეგროვებული ინფორმაციის დაცვა

საიტი იღებს ყველა საჭირო და საკმარის ორგანიზაციულ, ტექნიკურ ზომას მომხმარებლის მონაცემების კონფიდენციალურობის დასაცავად. მომხმარებლების შესახებ ინფორმაცია აქვთ მხოლოდ საიტის იმ თანამშრომლებს, რომელთაც სჭირდებათ ოფიციალური ფუნქციების შესრულება და რომელთაც სჭირდებათ პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა.

მომხმარებელს ესმის, რომ მომხმარებლის დაუდევრობის გამო პირადი მონაცემების უსაფრთხო შენახვა, მათზე წვდომას უზრუნველყოფს მესამე მხარე. საიტი არ არის პასუხისმგებელი ამგვარი წვდომის შედეგად მიყენებულ ზარალზე. ჩვენ გირჩევთ მომხმარებლებს გამოიყენონ რთული პაროლები, რომლებიც შედგება რიცხვებისა და ასოებისგან.

დამატებითი პირობები ადმინისტრატორი

საიტი / წარმომადგენელი / საიტის მფლობელი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში თანხმობის გარეშე და მომხმარებლის შესახებ შეტყობინების გარეშე. მომხმარებელი პასუხისმგებელია კონფიდენციალურობის დებულების განახლებული ვერსიის განახლებაზე, რომელიც არეგულირებს საიტის გამოყენების წესებს. კონფიდენციალურობის დებულების ცვლილებები ძალაში შედის მას შემდეგ, რაც ისინი განთავსდება საიტზე, თუ კონფიდენციალურობის დებულების ახალ გამოცემაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

პოლისის ამჟამინდელი ვერსია განთავსებულია კონტრაქტორის ვებსაიტზე და მისი ქვედომენი ინტერნეტში.

ეს საიდენტიფიკაციო პოლიტიკა შემუშავდა და მოქმედებს ევროკავშირის მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში, პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან და ამ მონაცემების თავისუფლად გადაადგილებასთან დაკავშირებული ინდივიდების დაცვის შესახებ.

მომხმარებლის მომხმარებლის

წინამდებარე მომხმარებლის ხელშეკრულება (შემდგომში მოხსენიებული როგორც “შეთანხმება”) არეგულირებს ურთიერთობას საიტის გამოყენებას და მომსახურების ზოგად პირობებს (შემდგომში “საიტის მფლობელი”). ), ერთი მხრივ, და მომხმარებლის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელმაც მიიღო ამ ხელშეკრულების პირობები, შეუერთდა ამ შეთანხმებას სრულად და უპირობოდ (შემდგომში ასევე “საიტის მომხმარებელი”), მეორეს მხრივ, შემდგომში მოხსენიებული როგორც “მხარეები”, ხოლო ცალკე – “პარტია”.

წინამდებარე შეთანხმება და მხარეებს შორის ურთიერთობა, რომელიც წარმოიშობა ამ შეთანხმებიდან, რეგულირდება კანონით.

ზოგადი დებულებები

გამოიყენება ამ დოკუმენტისა და შემდეგი ტერმინებისა და განმარტებების გამოყენებიდან გამომდინარე მხარეები:
ა) ვებსაიტის / ვებსაიტის მფლობელი – ვებსაიტი, რომელზეც ამ ვებსაიტი და მისი ქვე დომენები უნდა განთავსდეს დომენში.
ბ) ხელშეკრულება არის შეთანხმება ყველა დამატებასთან და ცვლილებასთან ერთად.
) საიტის ადმინისტრაცია / წარმომადგენელი, საიტის მფლობელი – პირი, რომელიც უფლებამოსილია საიტის მესაკუთრის მიერ მიიღოს ზომები ხელშეკრულების შესაბამისად.
დ) ვიზიტორი – ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ესტუმრა საიტზე და იმყოფება მასზე, იყენებს თავის შესაძლებლობებს ადგილზე განთავსებული შინაარსის გასაცნობად.
ე) მომხმარებელი – პირი, რომელსაც შეუძლია შეუერთდეს ამ ხელშეკრულებას საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე ან მოქმედებს იურიდიული პირის სახელით და მის მიერ წარმოდგენილ ინტერესებში.

საიტის ნებისმიერ სტუმარს საკუთარი თხოვნით შეუძლია შეავსოს ამისათვის გათვალისწინებული ფორმა და გახდეს მომხმარებელი.

საიტი შეიცავს ინფორმაციასა და მასალებს საქონლისა და მომსახურების შესახებ, რომლებიც შემდეგ მომხმარებელს მიეწოდება რეალური შეთანხმების შემთხვევაში. თუ ფიზიკური პირი დარეგისტრირებულია, როგორც მომხმარებელი, მის მიერ უფლებამოსილი იურიდიული პირის სახელით, ეს ნიშნავს, რომ იურიდიული პირი შეთანხმებას იღებს სრულად შემდეგი შედეგებით.

კერძოდ, საიტის გამოყენებისას მომხმარებელს არ აქვს უფლება გაეცნოს სხვა პირს ან ორგანიზაციის წარმომადგენელს და / ან საზოგადოებას საკმარისი უფლებების გარეშე, მათ შორის საიტის პერსონალთან, ასევე გამოიყენოს ნებისმიერი სხვა ფორმა და მეთოდი. უკანონო წარმომადგენლობის. სხვა პირები ინტერნეტში., ისევე როგორც მომხმარებლების შეცდომაში შეყვანა, საიტი და მისი წარმომადგენლები ნებისმიერი ობიექტის ან ობიექტის თვისებებისა და მახასიათებლების შესახებ.

საიტის გამოყენებისას უფლებების და / ან ინტერესების დარღვევის შემთხვევაში, მათ შორის სხვა მომხმარებლის მიერ, თქვენ უნდა აცნობოთ საიტის მფლობელს წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით, სატელეფონო შეტყობინებით, რომელიც შეიცავს დარღვევის გარემოებებს ან / და ჰიპერტექსტს. ბმული, რომელიც შეიცავს მასალას, რომელიც არღვევს საიტს; / ან ინტერესები.

ინტელექტუალური უფლებები

საიტის საშუალებით ხელმისაწვდომი ყველა ობიექტი, მათ შორის დიზაინის ელემენტები, ტექსტი, გრაფიკა, ილუსტრაცია, ვიდეო, კომპიუტერული პროგრამა, მონაცემთა ბაზა, მუსიკა, ბგერები და საიტზე განთავსებული სხვა ობიექტები ექვემდებარება საიტის და საავტორო უფლებების სხვა მფლობელების ექსკლუზიურ უფლებებს. საიტი მომხმარებელს უფლებას აძლევს გამოიყენოს იგი ფუნქციონალურად მისი ზოგადი ფუნქციონირების ფარგლებში.

საიტის გამოყენება სხვა გზით, მათ შორის საიტზე განთავსებული შინაარსის კოპირება (რეპროდუცირება), ასევე დიზაინის ელემენტების, კომპიუტერული პროგრამებისა და მონაცემთა ბაზაში განთავსებული მონაცემთა ბაზა, მათი დეკომპილირება, შეცვლა და შემდგომი გავრცელება, საჯარო ჩვენება, მკაცრად აკრძალულია საზოგადოება, თუ ამ ხელშეკრულებით და დადებული ხელშეკრულებებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

მომხმარებელს არ აქვს უფლება გაამრავლოს, გაიმეოროს და დააკოპიროს, გაყიდოს და აგრეთვე გამოიყენოს ნებისმიერი კომერციული მიზნით საიტის ნებისმიერი ნაწილი (მათ შორის, მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია პროგრამის საშუალებით), ან მათზე წვდომა, თუ მომხმარებელს არ აქვს მიიღო ასეთი ნებართვა საიტის / საიტის მფლობელებისგან, ან როდესაც იგი პირდაპირ არის გათვალისწინებული დამატებითი დოკუმენტებით (შეთანხმებები, პროგრამები და ა.შ.).

საიტის მომხმარებლის, აგრეთვე მასში განთავსებული შინაარსის გამოყენება პირადი არაკომერციული მიზნით დასაშვებია, თუ დაცულია საავტორო უფლებების ყველა კანონი, მასთან დაკავშირებული უფლებები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებების სხვა შეტყობინებები, სახელი (ან ფსევდონიმი) საავტორო უფლებების მფლობელის ავტორი / სახელი შენარჩუნებულია უცვლელი, შესაბამისი ობიექტი უცვლელი. გამონაკლისია შემთხვევები, რომლებიც პირდაპირ არის გათვალისწინებული კანონმდებლობით, რომელიც არეგულირებს მონაცემთა ზოგად დაცვას ან დამატებითი დოკუმენტებით საიტის გამოყენებას.

საიტი შეიძლება შეიცავდეს საიტებზე ბმულებს ინტერნეტში (მესამე მხარის საიტები). ეს მესამე მხარეები და მათი შინაარსი არ ამოწმებს საიტის მიერ გარკვეული მოთხოვნების დაცვით (საიმედოობა, სისრულე და ა.შ.). საიტი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე ინფორმაციაზე, მესამე მხარის საიტებზე განთავსებულ მასალებზე, რომლებზეც მომხმარებელი მიიღებს წვდომას საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით, აგრეთვე ამ საიტების ან ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და მათი გამოყენების შედეგების შესახებ. მომხმარებელი.

ნებისმიერი საიტის, პროდუქტის, მომსახურების, ნებისმიერი საიტის, კომერციული ან არაკომერციული ხასიათის ინფორმაციის ბმული (ნებისმიერი ფორმით) არ წარმოადგენს საიტის მიერ ამ პროდუქტების (მომსახურებების, საქმიანობის) მოწონებას ან რეკომენდაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საიტი პირდაპირ მიუთითებს.

შეტყობინებები ამისთვის

საიტს / ადმინისტრაციას / საიტის მფლობელს და საიტის მიერ წარმოდგენილ პირებს უფლება აქვთ გამოაგზავნონ მომხმარებელი ელ.ფოსტით, ტელეფონის ნომრით, სოციალურ ქსელებში გვერდის ბმულით, ინფორმაციის ელექტრონული ფოსტით. საიტის შესახებ მასთან დაკავშირებული მოვლენების და მასთან დაკავშირებული პირების შესახებ.

დასკვნითი დებულებები

მართოს ეს შეთანხმება და განმარტოს იგი მონაცემთა დაცვის ზოგადი კანონების შესაბამისად. საკითხები, რომლებიც არ არის მოწესრიგებული ამ ხელშეკრულებით, ექვემდებარება გადაჭრას კანონის შესაბამისად. ყველა შესაძლო დავა, რომელიც წარმოიშობა ამ ხელშეკრულებით რეგულირებული ურთიერთობებით, წყდება მოქმედი კანონით დადგენილი წესით.

თუ ერთი ან სხვა მიზეზების გამო, ამ შეთანხმების ერთი ან მეტი დებულება ძალადაკარგულად გამოცხადდა, ეს არ ნიშნავს, რომ ამ შეთანხმების დანარჩენი დებულებები არასწორია ან მოქმედი არ არის.

საიტის დროებითი უმოქმედობა მომხმარებლის ან სხვა მომხმარებლების მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში არ ართმევს საიტს უფლებას მიიღოს შემდგომი ზომები მისი ინტერესების დასაცავად და არ ნიშნავს რომ საიტმა უარი თქვა უფლებებზე მსგავსი ან მსგავსი დარღვევების შემთხვევა.

ხელშეკრულებით ან მასთან დაკავშირებული ყველა დავებით, იგი ექვემდებარება იურიდიულ წარმოებას, საიტის ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, მოქმედი კანონის შესაბამისად.

წინამდებარე მომხმარებლის ხელშეკრულება შემუშავდა და მოქმედებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან და ამ მონაცემთა თავისუფლად გადაადგილებასთან დაკავშირებული ინდივიდების დაცვის შესახებ.